Όροι Χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις του Ιστότοπου

Οι Ιστότοποι (όπως καθορίζονται παρακάτω) προσφέρονται σε εσάς, τον πελάτη, από την Catalyst Global. Η χρήση από εσάς οποιουδήποτε από τους Ιστότοπους και/ή η αποδοχή των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συνιστά τη συμφωνία σας σε όλους αυτούς τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις δηλώσεις που αφορούν τους Ιστότοπους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας, δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και πρέπει να εγκαταλείψετε αμέσως την Ιστοσελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους Όρους & τις Προϋποθέσεις του Ιστότοπου κατά καιρούς χωρίς προειδοποίηση προς εσάς και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγξετε αυτή τη σελίδα για ενημερώσεις οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή τους. Οι Ιστοσελίδες διατίθενται από την Catalyst Global και οι κάτοχοι άδειας, οι θυγατρικές, οι μητρικές εταιρείες και οποιεσδήποτε από τις σχετικές επιχειρήσεις τους αναφέρονται στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις του Ιστοτόπου ως 'Catalyst Team Building', 'Catalyst Global', 'εμείς', 'εμάς' ή 'μας'.

Ορισμοί

Στην παρούσα συμφωνία, εκτός εάν εμφανιστεί αντίθετη πρόθεση:

  • τα «Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας» αναφέρονται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και άλλα νομικά δικαιώματα και όλα τα κοινά ή δίκαια δικαιώματα που προστατεύουν την επιχειρηματική ή προσωπική φήμη ή τις εμπιστευτικές πληροφορίες,
  • ο «Ιστότοπος» αναφέρεται σε όλους τους Ιστότοπους,
  • οι «Ιστοσελίδες» αναφέρονται στις ιστοσελίδες που βρίσκονται στην www.catalystglobal.com, www.catalystteambuilding.co.uk και περιλαμβάνει όλες τις ιστοσελίδες που συνδέονται με αυτές και άλλες ιστοσελίδες που ενσωματώνουμε.

Δικαιώματα

Όλα τα δικαιώματα σε όλα τα υλικά και το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, του κειμένου, των εικόνων, των ιστοσελίδων, του ήχου, του λογισμικού (συμπεριλαμβανόμενου του κώδικα, του περιβάλλοντος εργασίας, και της δομής της ιστοσελίδας) και του βίντεο, και της εμφάνισης και αίσθησης, του σχεδιασμού και τη συλλογή αυτών) που έχουν πρόσβαση ή αποτελούν κομμάτι αυτού του Ιστότοπου ανήκουν σε εμάς ή σε όσους κατέχουν την άδεια μας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το υλικό ή/και το περιεχόμενο μόνο όπως ορίζεται σε αυτούς τους Όρους & τις Προϋποθέσεις του Ιστότοπου ή όπως άλλως γραπτώς έχει εξουσιοδοτηθεί από εμάς ή τους κατόχους των αδειών μας, και ότι δεν μπορείτε διαφορετικά να αντιγράψετε, αναπαράγετε, μεταδώσετε, δημόσια εκτελέσετε, διανέμετε, εμπορικά εκμεταλλευτείτε, προσαρμόσετε, μεταφράσετε, τροποποιήσετε, δεσμεύσετε, συγχωνεύσετε, μοιραστείτε ή θέσετε στη διάθεση οποιουδήποτε προσώπου, ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα του εν λόγω υλικού ή περιεχομένου.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Είμαστε οι ιδιοκτήτες και/ή επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε όλα τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα βάσης δεδομένων και όλα τα άλλα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας) που εμφανίζονται ή περιέχονται στον Ιστότοπο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η χρήση του Ιστότοπου δεν σας παραχωρεί κανένα δικαίωμα χρήσης ή εκμετάλλευσης οποιουδήποτε Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Ιστοσελίδα. Εκτός από ότι προβλέπεται στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις του Ιστότοπου, απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση ή αναπαραγωγή αυτών των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας από εσάς και εάν το κάνετε αυτό αποτελεί παραβίαση αυτών των όρων και μπορεί να παραβιάζει τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας τρίτων ή τα δικά μας Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Αντιγραφή

Μπορείτε να δείτε αυτόν τον Ιστότοπο και να εκτυπώσετε έντυπα αντίγραφα περιεχομένου, πληροφοριών ή υλικού που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα αποκλειστικά για νόμιμη, προσωπική και μη εμπορική χρήση. Συμφωνείτε να μην αντιγράψετε, τροποποιήσετε, κατεβάσετε στον υπολογιστή σας, αναπαραγάγετε, μεταδώσετε, δημόσια εκτελέσετε, διανείμετε, προσαρμόσετε, μεταφράσετε, τροποποιήσετε, συσσωρεύσετε, συγχωνεύσετε, αποθηκεύσετε, πουλήσετε, μοιραστείτε ή διαθέσετε σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οποιοδήποτε αυτό το περιεχόμενο, τις πληροφορίες ή το υλικό, ή να το χρησιμοποιείτε για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό. Όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα διατηρούνται.

Η συμπεριφορά σας

Δεν πρέπει, και δεν πρέπει να προσπαθήσετε να:

(α) Χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα με οποιοδήποτε τρόπο προκαλεί ή είναι πιθανό να προκαλέσει τη διακοπή, την καταστροφή, τη χειρότερη απόδοση ή την αποτελεσματικότητα ή λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο,

(β) Εξουσιοδοτήσετε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία, εάν η πράξη αυτή επρόκειτο να γίνει από εσάς, παραβιάζει τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Catalyst Global ή των κατόχων αδειών της,

(γ) Αντιστρέψετε το μηχανισμό, αποσυναρμολογήσετε, τροποποιήσετε, μεταφράσετε ή με άλλο τρόπο αποκαλύψετε τον κώδικα πηγής οποιασδήποτε εφαρμογής λογισμικού που αποτελεί μέρος του Ιστότοπου,

(δ) Καταγράψετε ή αντιγράψετε οποιοδήποτε λογισμικό στην Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε λόγο (εξαιρούνται τα προσωρινά αντίγραφα για τη διευκόλυνση μιας τεχνικής υπολογιστικής διαδικασίας),

(ε) Χακάρετε, διεισδύσετε ή κάνετε οτιδήποτε άλλο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την Ιστοσελίδα,

(στ) Δημιουργήσετε ευθύνη για εμάς ή μας αναγκάσετε να χάσουμε (εντελώς ή εν μέρει) τις υπηρεσίες των παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου ή άλλων προμηθευτών,

(ζ) Παρέχετε ιούς υπολογιστών, ιούς μακροεντολών, Trojan horses, worms ή οτιδήποτε άλλο προορίζεται για παρεμβολή, διακοπή ή διαταραχή των κανονικών διαδικασιών λειτουργίας ενός υπολογιστή ή για κρυπτογράφηση, πρόσβαση χωρίς άδεια ή απαλλοτρίωση οποιουδήποτε συστήματος, δεδομένων ή προσωπικών πληροφοριών,

(η) Μας αποτρέψετε ή περιορίσετε από τη συμμόρφωση οποιουδήποτε ισχύοντα κώδικα βιομηχανίας ή δικαστική απόφαση.

Κατανοείτε ότι εσείς, και όχι η Catalyst Global αλλά ούτε κάποιος κάτοχος αδείας, είστε υπεύθυνοι για κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία και περιεχόμενο που στέλνετε από τον υπολογιστή σας σε εμάς και πρέπει να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μόνο για νόμιμο σκοπό.

Επιπλέον, δεν πρέπει να κάνετε κανένα από τα παρακάτω:

1. Να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας για οποιονδήποτε αντικανονικό, παράνομο ή ανήθικο σκοπό, προκαλώντας προβλήματα από τη χρήση των Υπηρεσιών μας ή διακινδυνεύοντας την εξασθένιση της λειτουργίας των Υπηρεσιών μας,

2. Να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας για να δημιουργήσετε, να φιλοξενήσετε ή να μεταδώσετε (είτε σε μια ζωντανή αίθουσα συνομιλίας, σε πίνακα ανακοινώσεων ή κάτι άλλο) οποιοδήποτε δυσφημιστικό, προσβλητικό ή άσεμνο υλικό ή να συμμετάσχετε σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αδίκημα σε άλλους σε θέματα που αφορούν τη φυλή, τη θρησκεία, την πίστη ή το σεξ,

3. Να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας για να βλάψετε ή να επιχειρήσετε να βλάψετε άτομα (συμπεριλαμβανομένων ατόμων κάτω των 18 ετών) με οποιονδήποτε τρόπο,

4. Να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας για να δημιουργήσετε, να φιλοξενήσετε ή να μεταδώσετε οποιοδήποτε υλικό που απειλεί ή ενθαρρύνει τη σωματική βλάβη ή την καταστροφή της περιουσίας ή θα συνιστούσε ποινικό αδίκημα ή θα οδηγούσε σε αστική ευθύνη,

5. Να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας για να δημιουργήσετε, να φιλοξενήσετε ή να μεταδώσετε υλικό που παραβιάζει τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικού απορρήτου ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) οποιουδήποτε άλλου μέλους,

6. Να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας για να δημιουργήσετε, να φιλοξενήσετε ή να μεταδώσετε ανεπιθύμητο διαφημιστικό υλικό σε άλλους χρήστες,

7. Να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας για να δημιουργήσετε, να φιλοξενήσετε ή να μεταδώσετε οποιοδήποτε υλικό που παρενοχλεί κάποιο άλλο πρόσωπο, να καταστρέψετε τη φήμη, να παρενοχλήσετε, να απειλήσετε ή να παραβιάσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα νόμιμα δικαιώματα (όπως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δημοσιότητας) άλλων ή να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας για να κάνετε ψευδείς προσφορές για πώληση ή αγορά προϊόντων, ειδών ή υπηρεσιών σε οποιοδήποτε άτομο,

8. Να προσθέσετε, καταργήσετε ή τροποποιήσετε την ταυτότητα των πληροφοριών επικεφαλίδας δικτύου σε μια προσπάθεια να εξαπατήσετε ή να παραπλανήσετε,

9. Να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας για να αποκτήσετε πρόσβαση ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε λογαριασμούς άλλων ή να εισχωρήσετε ή να επιχειρήσετε να εισχωρήσετε στα δικά μας μέτρα ασφαλείας ή στα μέτρα ασφαλείας τρίτων, στο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, στο hardware, στο σύστημα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή στα συστήματα τηλεπικοινωνιών,

10. Να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας για να συλλέξετε ή να επιχειρήσετε να συλλέξετε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τρίτους χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή τους ή να συμμετάσχετε σε screen scraping, database scraping ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα με σκοπό τη λήψη λίστας με χρήστες ή άλλα δεδομένα,

11. Να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας για οποιαδήποτε δραστηριότητα που επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα άλλων ανθρώπων ή συστημάτων να χρησιμοποιήσουν τον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας ή το Διαδίκτυο γενικά, συμπεριλαμβανομένης της μεταφόρτωσης αρχείων που περιέχουν ιούς, κατεστραμμένα αρχεία ή οποιαδήποτε άλλο παρόμοιο λογισμικό ή προγράμματα που μπορεί να βλάψουν τη λειτουργία του υπολογιστή κάποιου άλλου,

12. Να μεταπωλήσετε, να διανέμετε ή να χρησιμοποιήσετε για άλλο σκοπό οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών μας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας,

13. Σε οποιαδήποτε στιγμή, ενώ χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας, να παραποιήσετε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ή να χρησιμοποιήσετε ή να παρέχετε ένα ψευδές όνομα ή ένα όνομα που δεν έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσετε.

14. Να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας για δόλιους σκοπούς ή να αποστείλετε, να χρησιμοποιήσετε ή να επαναχρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό το οποίο είναι καταχρηστικό, βλάπτει τους υπόλοιπους ή αποτελείται από ή περιέχει ιούς λογισμικού, πολιτικές εκστρατείες, εμπορικές προσκλήσεις, αλυσιδωτές επιστολές, μαζικές αποστολές ή οποιοδήποτε «ανεπιθύμητο μήνυμα», ή προκαλεί ενόχληση, ταλαιπωρία ή άσκοπο άγχος.

Αυτή η λίστα χρησιμεύει μόνο για να σας παρέχουμε παραδείγματα κακής χρήσης του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών μας και δεν αποτελεί αποκλειστική λίστα μη εξουσιοδοτημένης συμπεριφοράς. Εάν παραβιάσετε οποιαδήποτε από αυτές τις απαιτήσεις ή εάν αποφασίσουμε κατά την κρίση μας ότι η συμπεριφορά σας αποτελεί κατάχρηση του Ιστότοπου ή οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες μας, ενδέχεται να περιορίσουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο και σε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Όλοι οι χρήστες συμφωνούν να συμμορφωθούν με όλους τους τοπικούς κανόνες σχετικά με τη διαδικτυακή συμπεριφορά και το αποδεκτό περιεχόμενο. Οι χρήστες συμφωνούν επίσης να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες σχετικά με την εξαγωγή οποιωνδήποτε δεδομένων από οποιαδήποτε χώρα.

Φωτογραφίες, μαρτυρίες, μελέτες και άλλα

Οι χρήστες που εξουσιοδοτούνται από την Catalyst Global ή τους κατόχους αδείας μπορούν να συνεισφέρουν φωτογραφίες, μαρτυρίες, μελέτες περιπτώσεων και άλλο περιεχόμενο στις ιστοσελίδες της Catalyst και οποιοσδήποτε χρήστης του Ιστότοπου μπορεί να στείλει στοιχεία επικοινωνίας, και να υποβάλλει προτάσεις, ιδέες, σχόλια, ερωτήσεις ή άλλες πληροφορίες, εφόσον το περιεχόμενο δεν είναι παράνομο, άσεμνο, καταχρηστικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, δεν εισβάλει στην ιδιωτική ζωή, ή παραβιάζει την Πνευματική Ιδιοκτησία. Δικαιώματα ή άλλου είδους ζημιογόνα για τρίτους, ή είναι απαράδεκτα και δεν αποτελούνται από ή περιέχουν ιούς λογισμικού, πολιτικές εκστρατείες, εμπορικές προσκλήσεις, αλυσιδωτές επιστολές, μαζικές αποστολές αλληλογραφίας ή οποιαδήποτε μορφή «ανεπιθύμητων μηνυμάτων». Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να πλαστογραφήσετε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ή να παραπλανήσετε με άλλο τρόπο όσο αφορά την προέλευση οποιουδήποτε περιεχομένου ή της ταυτότητάς σας. Διατηρούμε το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση μας και χωρίς να σας ειδοποιήσουμε πρώτα.

Αν κάνετε δημοσίευση περιεχομένου ή υποβάλετε υλικό στον Ιστότοπο, και εκτός αν δηλώσουμε κάτι διαφορετικό, μας παρέχετε ένα μη αποκλειστικό, απαλλαγμένο από δικαιώματα, διαρκή, αμετάκλητο και πλήρως αποδεκτό δικαίωμα (μέσω πολλαπλών ορίων) να χρησιμοποιήσουμε, αναπαράγουμε, τροποποιήσουμε, προσαρμόσουμε, δημοσιεύσουμε, μεταφράσουμε, δημιουργήσουμε παράγωγα έργα, διανέμουμε και προβάλλουμε αυτό το περιεχόμενο και/ή υλικό σε όλο τον κόσμο σε οποιοδήποτε μέσο γνωστό ή άγνωστο μέχρι τώρα το οποίο, όμως, γίνεται γνωστό με την πάροδο του χρόνου. Εσείς παραχωρείτε σε εμάς και στους δευτερεύοντες κατόχους αδείας μας το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε το όνομα που υποβάλετε σε σχέση με οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αν το επιλέξουμε. Συμφωνείτε να παραιτηθείτε από το δικαίωμά σας να προσδιοριστείτε ως ο δημιουργός τέτοιου περιεχομένου και το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην υποτιμητική μεταχείριση αυτού του περιεχομένου. Επίσης, παραιτείστε ή συμφωνείτε να αντιδράσουμε αναλόγως σε συμπεριφορά που παραβιάζει τα ηθικά δικαιώματα που έχετε στο περιεχόμενό σας και μας εγγυάστε ότι μια άδεια και συγκατάθεση με τους ίδιους όρους έχει ληφθεί από οποιονδήποτε τρίτο που κατέχει πνευματικά δικαιώματα ή ήταν δημιουργός όλων ή μέρους αυτού του περιεχομένου. Συμφωνείτε να εκτελέσετε όλες τις περαιτέρω πράξεις που είναι απαραίτητες για την τελειοποίηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα που μας έχετε χορηγήσει, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης πράξεων και εγγράφων, κατόπιν αιτήματός μας.

Αντιπροσωπεύετε και εγγυάστε ότι:

(α) Είστε ιδιοκτήτης ή ελέγχετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο ή το υλικό που δημοσιεύετε στον Ιστότοπο,

(β) Από την ημέρα που καταχωρείτε αυτό το περιεχόμενο ή το υλικό:

(i) το περιεχόμενο και το υλικό είναι ακριβές,

(ii) η χρήση του περιεχομένου και του υλικού που παρέχετε δεν παραβιάζει τις ισχύουσες πολιτικές ή οδηγίες της Catalyst Global ούτε τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις του Ιστότοπου,

(iii) η χρήση του περιεχομένου και του υλικού που παρέχετε δεν θα προκαλέσει τραυματισμό σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα (συμπεριλαμβάνεται ότι το περιεχόμενο ή το υλικό δεν είναι δυσφημιστικό).

Αυτός ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει φωτογραφίες, μαρτυρίες, μελέτες περιπτώσεων και άλλο περιεχόμενο («Περιεχόμενο Χρήστη»). Δεν παρακολουθούμε ενεργά τη χρήση οποιουδήποτε από τα «Περιεχόμενα Χρήστη» που είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο. Ομοίως, δεν ασκούμε έλεγχο επί του περιεχομένου οποιωνδήποτε ιστοσελίδων τρίτων, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μηνυμάτων κειμένου, ομάδας ειδήσεων, πίνακα ανακοινώσεων, χώρου συνομιλίας ή άλλου υλικού που δημιουργείται ή είναι προσβάσιμο μέσω του Ιστότοπου. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να εκτεθείτε σε περιεχόμενο στον Ιστότοπο ή σε ιστοσελίδες προσβάσιμες μέσω του Ιστότοπου που θεωρείτε προσβλητικές ή απαράδεκτες. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να παρακολουθούμε οποιοδήποτε από τα «Περιεχόμενα Χρήστη» που είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο και να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο, κατά την κρίση μας, αποτελεί κατάχρηση του «Περιεχομένου Χρήστη» και μπορεί να περιορίσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη χρήση του «Περιεχομένου Χρήστη» ή του Ιστότοπου για εσάς κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

Οι γνώμες που εκφράζουν οι χρήστες ή οποιοδήποτε άλλο «Περιεχόμενο Χρήστη» δεν αντιπροσωπεύουν τη γνώμη της Catalyst Global ή των κατόχων αδείας της. Οποιεσδήποτε δηλώσεις, συμβουλές και απόψεις που γίνονται από τέτοιου είδους πρόσωπα είναι μόνο αυτές των συμμετεχόντων. Δεν υποστηρίζουμε ούτε ευθυνόμαστε καθόλου για τέτοιες δηλώσεις, συμβουλές ή απόψεις.

Χωρίς Εγγύηση

Εμείς (και η μητρική μας εταιρεία, οι θυγατρικές μας, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, οι διευθυντές, οι αντιπρόσωποι) δεν εγγυόμαστε συνεχή, αδιάλειπτη ή ασφαλή πρόσβαση στον Ιστότοπο ή σε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας, και η λειτουργία του Ιστότοπου μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Ο Ιστότοπός και οι Υπηρεσίες μας παρέχονται «ως έχουν» και εφόσον υπάρχουν, και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο αποκλείουμε όλες τις εγγυήσεις, τις προϋποθέσεις ή άλλους όρους που υπονοούνται, είτε αυτοί υπαγορεύονται από νόμο είτε με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οποιοδήποτε όρο αναφέρεται σε δεξιότητες και φροντίδα ή επικαιρότητα της απόδοσης.

Όλοι οι όροι που υπονοούνται, οι προϋποθέσεις και οι εγγυήσεις (είτε νόμιμες είτε όχι) εξαιρούνται από τη δική σας χρήση του Ιστότοπου και την παροχή των Υπηρεσιών μας.